نام واحد : محمدحسن نوبخت

نام محصول : قندحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 1207037
 • شماره مجوز : 30964
 • تاریخ مجوز : 20/10/1383
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 320 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%