نام واحد : محسن کهنسال

نام محصول : خیار شور

 • سریال مجوز : 1207684
 • شماره مجوز : 4564
 • تاریخ مجوز : 27/12/1387
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 825 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%