نام واحد : نیکان نمک

نام محصول : اردگندم سفید بسته بندی

 • سریال مجوز : 2220898
 • شماره مجوز : 23832
 • تاریخ مجوز : 04/08/1390
 • کد محصول : 15311117
 • شرح محصول : اردگندم سفید
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%