نام واحد : علی محمد قاسم نژاد برنجستانکی

نام محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی

 • سریال مجوز : 3027169
 • شماره مجوز : 701/21014
 • تاریخ مجوز : 07/08/1390
 • کد محصول : 15111410
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت سوسیس وکالباس
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%