نام واحد : محمد حق شناس

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی قارچ خوراکی

 • سریال مجوز : 1209661
 • شماره مجوز : 38835
 • تاریخ مجوز : 19/08/1386
 • کد محصول : 15132141
 • شرح محصول : فرآوری وبسته بندی قارچ خوراکی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%