نام واحد : سردخانه شرکت سلدا

نام محصول : خدمات تونل انجماد

 • سریال مجوز : 1201443
 • شماره مجوز : 17729
 • تاریخ مجوز : 14/06/1383
 • کد محصول : 15135014
 • شرح محصول : خدمات تونل انجماد
 • ظرفیت : 3,650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%