نام واحد : علی جلال زاده

نام محصول : قند کله شکسته

 • سریال مجوز : 1210008
 • شماره مجوز : 13791
 • تاریخ مجوز : 19/04/1385
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%