نام واحد : سولدوز پروتئین

نام محصول : بسته بندی گوشت قرمز

  • سریال مجوز : 1210051
  • شماره مجوز : 54075
  • تاریخ مجوز : 25/11/1386
  • کد محصول : 15111221
  • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
  • ظرفیت : 2,500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%