نام واحد : گلبهار سردشت

نام محصول : قند پرسی کلوخی

 • سریال مجوز : 1210112
 • شماره مجوز : 15442
 • تاریخ مجوز : 31/04/1385
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%