نام واحد : تعاونی کشتارگاه صنعتی طیور خوش پخت نقده

نام محصول : قطعه بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1208991
 • شماره مجوز : 110/29055
 • تاریخ مجوز : 03/08/1388
 • کد محصول : 15111124
 • شرح محصول : قطعه بندی مرغ
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%