نام واحد : شرکت تعاونی 348 تولید تافی و قند زاگرس

نام محصول : قند کله و کلوخ ازشکر

 • سریال مجوز : 1212356
 • شماره مجوز : 1101/992
 • تاریخ مجوز : 07/04/1389
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%