نام واحد : مینا کان

نام محصول : کنستانتره مس

 • سریال مجوز : 4018453
 • شماره مجوز : 500
 • تاریخ مجوز : 01/01/1354
 • کد محصول : 13201611
 • شرح محصول : کالکوپیریت
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%