نام واحد : شرکت سردخانه آیاز

نام محصول : سورتینگ میوه

 • سریال مجوز : 1213151
 • شماره مجوز : 110/39885
 • تاریخ مجوز : 27/09/1389
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%