نام واحد : ترش نارین ارومیه

نام محصول : انواع کنسانتره میوه

 • سریال مجوز : 1205776
 • شماره مجوز : 1857
 • تاریخ مجوز : 18/01/1388
 • کد محصول : 15491510
 • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%