نام واحد : آذرکام

نام محصول : ظروف پت PET

 • سریال مجوز : 1200666
 • شماره مجوز : 52245
 • تاریخ مجوز : 13/11/1386
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 724 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%