نام واحد : سپید گوشت خراسان

نام محصول : کشتارگاه طیور

 • سریال مجوز : 1937166
 • شماره مجوز : 13966
 • تاریخ مجوز : 10/11/1390
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%