نام واحد : همکاران خلیج چابهار توسعه

نام محصول : کنسروماهی تون

 • سریال مجوز : 2308587
 • شماره مجوز : 23314
 • تاریخ مجوز : 23/11/1390
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%