نام واحد : تجارت پروتئین آپادانا

نام محصول : بسته بندی پای مرغ

 • سریال مجوز : 2220982
 • شماره مجوز : 36239
 • تاریخ مجوز : 13/11/1390
 • کد محصول : 15111330
 • شرح محصول : بسته بندی پای مرغ
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%