نام واحد : سردخانه دو مداره اتمسفری میاندوآب

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1203956
 • شماره مجوز : 1102/100
 • تاریخ مجوز : 26/08/1388
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%