نام واحد : آرد سنبل مهاباد

نام محصول : آرد سپید از گندم

 • سریال مجوز : 1215878
 • شماره مجوز : 51949
 • تاریخ مجوز : 27/12/1387
 • کد محصول : 15311117
 • شرح محصول : اردگندم سفید
 • ظرفیت : 42,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%