نام واحد : جابر کوپایی زاده

نام محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت گاویاگوساله

 • سریال مجوز : 3426663
 • شماره مجوز : 46901
 • تاریخ مجوز : 24/11/1390
 • کد محصول : 15111420
 • شرح محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت گاویاگوساله
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%