نام واحد : کرامت سلاجقه

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 350213000000
 • شماره مجوز : 41139/93
 • تاریخ مجوز : 29/10/1393
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول : خشکاندن ذرت تر
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%