نام واحد : آسیا ماکارون

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 1216436
 • شماره مجوز : 2327
 • تاریخ مجوز : 07/07/1387
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%