نام واحد : نیکو شهد

نام محصول : تولید سس های غذایی

 • سریال مجوز : 1207186
 • شماره مجوز : 42774
 • تاریخ مجوز : 21/10/1387
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 1,900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%