نام واحد : سیامک نهالی

نام محصول : تولید و بسته بندی قند شکسته از قند کله

 • سریال مجوز : 1203035
 • شماره مجوز : 49509
 • تاریخ مجوز : 10/12/1387
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%