نام واحد : لطفعلی عظیمی ملکی

نام محصول : تمبرهندی ومشابه

 • سریال مجوز : 1145478
 • شماره مجوز : 39168
 • تاریخ مجوز : 16/11/1390
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرهندی ومشابه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%