نام واحد : شرکت فراز به طعم خوی

نام محصول : پروتئین ازسویا

 • سریال مجوز : 1215871
 • شماره مجوز : 1101/4121
 • تاریخ مجوز : 23/12/1390
 • کد محصول : 15141311
 • شرح محصول : پروتئین ازسویا
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%