نام واحد : سهامی شکر قندشاهرود

نام محصول : قندازچغندرقند

 • سریال مجوز : 2200546
 • شماره مجوز : 9917
 • تاریخ مجوز : 04/12/1378
 • کد محصول : 15421212
 • شرح محصول : قندازچغندرقند
 • ظرفیت : 54,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%