نام واحد : محصولات شکری شکوه میهن

نام محصول : شیرینی مغزدار

 • سریال مجوز : 2202319
 • شماره مجوز : 19816
 • تاریخ مجوز : 18/07/1384
 • کد محصول : 15411233
 • شرح محصول : شیرینی مغزدارویفرخامه ای
 • ظرفیت : 140 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%