نام واحد : تولیدی نمکصنعتی آذرخش نمک

نام محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی

 • سریال مجوز : 2202435
 • شماره مجوز : 1815
 • تاریخ مجوز : 05/03/1375
 • کد محصول : 15492540
 • شرح محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی
 • ظرفیت : 5,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%