نام واحد : یسد عبدالرسول سجادی

نام محصول : زیتون شور

 • سریال مجوز : 2818807
 • شماره مجوز : 3
 • تاریخ مجوز : 05/01/1391
 • کد محصول : 15131211
 • شرح محصول : زیتون شور
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%