نام واحد : رضاسلمانی وعزیزاله جعفری ومحمدحسین سلمانی

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 2204031
 • شماره مجوز : 356
 • تاریخ مجوز : 25/01/1378
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%