نام واحد : محمد رضا مردوخ روحانی

نام محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت مرغ

 • سریال مجوز : 2506520
 • شماره مجوز : 155/7299
 • تاریخ مجوز : 02/02/1391
 • کد محصول : 15111430
 • شرح محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت مرغ
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%