نام واحد : شرق گوشت سمنان

نام محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت

 • سریال مجوز : 2207186
 • شماره مجوز : 10207
 • تاریخ مجوز : 05/07/1382
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 1,350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%