نام واحد : سمنان تیهو

نام محصول : پودرگوشتغیرخوراکی برای انسان

 • سریال مجوز : 2209572
 • شماره مجوز : 43377
 • تاریخ مجوز : 21/11/1387
 • کد محصول : 15111811
 • شرح محصول : پودرگوشت { غیرخوراکی برای انسان }
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%