نام واحد : مجید خواجه مهریزی

نام محصول : نقل

 • سریال مجوز : 2221097
 • شماره مجوز : 9007
 • تاریخ مجوز : 28/02/1391
 • کد محصول : 15431321
 • شرح محصول : نقل
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%