نام واحد : ایران موروا

نام محصول : کنسرولوبیاچیتی

 • سریال مجوز : 2208963
 • شماره مجوز : 12147
 • تاریخ مجوز : 19/08/1381
 • کد محصول : 15131614
 • شرح محصول : کنسرولوبیاچیتی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%