نام واحد : مواد غذائی آرال عسل نوش

نام محصول : فرآورده های یخی خوراکی

 • سریال مجوز : 2212566
 • شماره مجوز : 3504
 • تاریخ مجوز : 29/01/1391
 • کد محصول : 15201275
 • شرح محصول : بستنی یخی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%