نام واحد : آقای عبد الرضا قائمی زاده

نام محصول : قندخرماشکرخرما

 • سریال مجوز : 2612276
 • شماره مجوز : 4/13343
 • تاریخ مجوز : 03/03/1391
 • کد محصول : 15421330
 • شرح محصول : قندخرماشکرخرما
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%