نام واحد : ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه

نام محصول : مس اند

 • سریال مجوز : 2606058
 • شماره مجوز : 90/82272
 • تاریخ مجوز : 28/12/1390
 • کد محصول : 27201513
 • شرح محصول : مس برای تصفیه یا مس آند
 • ظرفیت : 170,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%