نام واحد : نمک تصفیه هدیه

نام محصول : اردگندم سفید آماده

 • سریال مجوز : 2204867
 • شماره مجوز : 12429
 • تاریخ مجوز : 28/04/1385
 • کد محصول : 15311117
 • شرح محصول : اردگندم سفید
 • ظرفیت : 0 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%