نام واحد : آزاد بال شرق

نام محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی

 • سریال مجوز : 2216300
 • شماره مجوز : 22496
 • تاریخ مجوز : 19/07/1390
 • کد محصول : 15111810
 • شرح محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی
 • ظرفیت : 13,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%