نام واحد : عسکر انجمنی ویرمونی

نام محصول : بسته بندی گوشت ومرغ

 • سریال مجوز : 2818857
 • شماره مجوز : 6866
 • تاریخ مجوز : 27/03/1391
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%