نام واحد : سید محمد طبائی

نام محصول : پودرازضایعات ماهی

 • سریال مجوز : 2219653
 • شماره مجوز : 36424
 • تاریخ مجوز : 13/10/1389
 • کد محصول : 15121611
 • شرح محصول : پودرازضایعات ماهی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%