نام واحد : شهدایران

نام محصول : اب میوهغیر مرکبات

 • سریال مجوز : 1900628
 • شماره مجوز : 14780
 • تاریخ مجوز : 22/06/1383
 • کد محصول : 15131720
 • شرح محصول : اب میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 34,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%