نام واحد : حلواشکری سیمرغ

نام محصول : شستشووپوستگیری وبسته بندی کنجد خام

 • سریال مجوز : 1900852
 • شماره مجوز : 23756
 • تاریخ مجوز : 06/12/1385
 • کد محصول : 15492182
 • شرح محصول : شستشووپوستگیری وبسته بندی کنجد خام
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%