نام واحد : محمودزارعی خوب خوب خراسان

نام محصول : گلاب

 • سریال مجوز : 1900946
 • شماره مجوز : Jul-54
 • تاریخ مجوز : 23/05/1368
 • کد محصول : 24231915
 • شرح محصول : گلاب
 • ظرفیت : 75 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%