نام واحد : تعاونی تولیدی گلبرگ

نام محصول : سوسیس ازگوشت گاو

 • سریال مجوز : 1902366
 • شماره مجوز : 4-160
 • تاریخ مجوز : 31/05/1374
 • کد محصول : 15111421
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت گاو
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%