نام واحد : کشتارگاه صنعتی بهدشت خراسان

نام محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی

 • سریال مجوز : 1902614
 • شماره مجوز : 27668
 • تاریخ مجوز : 19/06/1374
 • کد محصول : 15111810
 • شرح محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%