نام واحد : محمدربیع زاده

نام محصول : پودراستخوان

 • سریال مجوز : 1900750
 • شماره مجوز : 28710
 • تاریخ مجوز : 13/11/1372
 • کد محصول : 15111814
 • شرح محصول : پودراستخوان
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%